ЗА ПРАВОТО В ДЕМОКРАТИЧНАТА ДЪРЖАВА

Правото е в основата на съвременното общество и представлява система от правни норми, създадени от Държавата и регулиращи определени обществени отношения.

В тази връзка правото трябва да се разглежда като съвкупност от правни норми, които са общозадължителни, абстрактни и създаващи общи правила за поведение.

Тези правила за поведение, предназначени да регулират трайно обществените отношения се създават от Държавата, посредством нормотворческата дейност на органите, предвидени от Конституцията и законите. По този начин чрез създаването на законите и другите нормативни актове се формират правата и задълженията на участниците в правните отношения, включително и на Държавата, като се определят и правните последици, гарантиращи съществуването и изпълнението на тези права и задължения.

 

За последните 30-тина години наблюдаваме непрекъснато влошаване на качеството на приеманите от Парламента закони, което се отразява и на всички останали нормативни актове и правни норми, регулиращи обществения живот. Законите имат за цел да уредят пълно всички основни обществени отношения, които се поддават на трайна законодателна уредба.

Напоследък прави впечатление, че без задълбочено проучване на обществената необходимост и на обществените нагласи в Парламента се приемат различни закони, които на пръв поглед създават впечатление, че се уреждат трайни обществени отношения. В действителност обаче се оказва, че това не са основни обществени отношения, които да се нуждаят от законодателна уредба. Тези обществени отношения могат да бъдат уредени в отделни части, дялове, глави или раздели към други закони. В тази връзка трябва да споменем, че в последно време се появиха различни закони, чиято самостоятелност е спорна, като напр. Закона за икономическия и социален съвет, Закона за Центъра за оценка на риска по хранителната верига, Закона за защита от шума в околната среда, Закона за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили и др. Всичко това поставя остро въпроса за правилното планиране, за експертната оценка и за научната и професионална подготовка на законопроектите.

Не на последно място трябва да отбележим също, че под натиска на различни обществени групи, на различни лица, пострадали от престъпления, на лица, свързани с определени икономически и стопански структури и др., прибързано, без задълбочено обществено обсъждане и без научна и професионална експертиза се приемат конюнктурни, лобистки и не добре обмислени поправки в отделни действащи закони, като особено негативен пример в това отношение се явяват непрекъснатите и необосновани промени в НК, НПК, ЗУТ, ЗПСК и др.

Предвид на изложеното до тук трябва да подчертаем, че много от приетите закони противоречат на Конституцията или влизат във взаимно противоречие. По този начин се създава правен хаос и условия за корупция като органите на изпълнителната власт прилагат по различен начин едни и същи правни норми. Същото се получава и при тълкуването и прилагането им от съда, което от своя страна води до противоречива съдебна практика по идентични юридически казуси, а оттам до генериране на корупция и в съдебната система. Не са изолирани случаите, когато поради двусмислено тълкуване на правните норми, определени страни в процеса могат да се „сдобият“ със съдебни актове, обслужващи техни конкретни лични или корпоративни интереси.

За да бъде постигнат успех в сферата на нормотворчеството и по-конкретно в областта на законодателната дейност е необходимо да се изготви цялостна стратегия за законодателни промени в най-важните области на обществения живот – здравеопазване, образование, национална сигурност, съдебна власт, публични финанси, съдопроизводство и др. Тези промени в законите трябва така да бъдат подготвени и приети от Парламента, че да не се налага след 2-3 месеца отново да бъдат изменяни и допълвани. При подготовката на тази стратегия от особено значение е да се степенуват по важност обществените отношения, които се нуждаят от бърза промяна и незабавна регулация.

Само заедно можем да променим живота си.

От Редколегията

 

Share this post

Напишете дума за търсене и натиснете Enter

Shopping Cart